Resultaten

Naar een wapen der familie Poortman

Bij de onderzoekingen naar een wapen de familie Poortman was in het begin een tastbaar resultaat niet te bereiken. De oude grafsteen, waarop volgens overlevering een wapentekening uitgehouwen was, waren niet te vinden. Evenzoo bleek uit geen der oude papieren een wapen, dit bewijst echter in geen geval, dat de familie Poortman geen wapen gehad had. De samensteller heeft onlangs voor een andere Hollandschen familie, die ook uit Mülheim a/d. Roer stamt, een gedeelte uit de geschiedenis aan deze familie vóór 1600 samengesteld. In het verloop van deze onderzoekingen kon worden vastgesteld, dat de betreffende familie hier in den toenmalige tijd een wapen voerde, het origineel werd zelfs in een oorkonde van 1571 gevonden.

De tegenwoordige familie hier ter plaatse, die geen wapen meer voert, is het feit, dat zij te eniger tijd een wapen bezaten, volledig onbekend. Evenzo heeft rector Klewer voor de groote Hollandsche familie Nolthenius, wier stamvader eveneens uit Mülheim was, hij heef Nolden, een uittreksel uit de kroniek van de familie N. geschreven. Ook van deze familie is in Mülheim van een wapen niets meer bekend, dat de Hollandsche familie echter nu nog voert. (Een lid der familie Nolthenius, R.P.J. Tutein Northenius, hij leefde in La Tour de Peilz in Zwitserland, heeft een werk over zijn familie geschreven, dat bij Joh. Enschede & Zonen als handwerk honderdvoudig gedrukt is.

Het omvat op geschept papier gedrukt 3 geweldige banden en is getiteld: “het geslacht Nolthenius”.) Het blijkt uit bovenstaande, dat de wapentraditie bij de familie Poortman ook wel in vergetenheid kan geraakt zijn, zoals bij zoovele oude burgerlijke families hier in Duitschland. In Holland schijnt men deze traditie zeer veel hoger gewaardeerd te hebben. Door een toeval kwam nu een bericht bij den samensteller, volgens hetwelk zich op een ouden grafsteen van het toenmaligen Luthersche kerkhof een wapen der familie Poortman moet bevinden.

Het is in de bijlage afgebeeld. Het wapenschild stelt een kasteel met een poort en twee vensters voor, daarboven twee gekruisde degens en een helm. Nu is het bedoelde Lutherse kerkhof in de zeventiger jaren van de vorige eeuw opgeheven. De grafstenen zijn gedeeltelijk op het nieuwe kerkhof gekomen, deels door de eigenaars der grafstenen Naar huis gehaald. Zoo zal het met den grafsteen der familie Poortman ook gegaan zijn. Een oud lid der familie Poortman alhier, weet van de grafstenen af, maar kan over de verblijfplaats van den steen helaas niets meer zeggen.

Nu mag de onderzoeker weer spreken en zijn mening vertellen, waarnaar het afgebeelde wapen zeer wel het door de familie gevoerde, maar in vergetelheid geraakte geweest is. De vereniging voor de geschiedenis van Mülheim a/d. Roer bezit een wapenverzameling, die reeds vóór 100 jaren aangelegd werd en verder bijgehouden wordt. In deze verzameling zijn twee wapens aanwezig, die met bovenstaand wapen overeenkomen en waarvan de eigenaars van der Poort en van Poort heten.

Van deze beide wapens is het van der Port afgebeeld, die van der port hadden in het schild twee geopende poorten. Uit de overeenkomst der wapens enerzijds en de namen anderzijds blijkt zeer wel de mogelijkheid, dat de familie Poortman in Mülheim het afgebeelde wapen bezeten heeft.